Till minne av Bertil Edlund

1933 - 2021

Bertil-round

Bertil kom under sin 42-åriga gärning, varav 20 år som ordförande i Öhrlings PwC, att prägla revisionsbranschens utveckling i Sverige. Efter studier på Handelshögskolan i Stockholm där han som amanuens knöt många av sina framtida kontakter i näringslivet blev Öhrlings hans livsgärning. Under hans tid växte vårt företag från 37 medarbetare till över 3 000.

Efter att byrån under 70-talet gjort ett antal mindre förvärv och nått en kritisk storlek, följde en period av exceptionell tillväxt. Öhrlings med Bertil som den främste portalfiguren etablerade sig som ledande börsföretagsrevisorer och inom den då stora statliga företagssektorn. Särskilt betydelsefulla var uppdragen i Handelsbanken, Industrivärden, SCA och JM. Bertil lät sig inte nöjas med firmans egen tillväxt och tog initiativ till den sammanslagning mellan Öhrlings och Reveko som definitivt förde byrån till tätpositionen i branschen och som ritade om kartan för den svenska revisionsbranschen.

Näringslivets förtroende för Bertil var genuint. Hans insatser för företag i kris var många, däribland de stora industrikriserna på 70- och 80-talen men också några av tidens mest spektakulära som Fermenta och Nobel. När Bertil avtackades som ordförande i Öhrlings PwC i Stockholms Stadshus 2001 var större delen av svenskt näringsliv på plats.

Tidigt bestämde sig Bertil för att engagera sig i Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och arbetet för professionen. Han blev föreningens ordförande 1978-80. Han var drivande i bildandet av Redovisningsrådet varigenom företag och användare blev delaktiga i normbildningen inom redovisningen. Han engagerade sig tidigt för börsens funktion liksom i utvecklingen av god styrelsesed och var mångårig ledamot av Näringslivets Börskommitté, Aktiemarknadsnämnden och Ingenjörsvetenskapsakademin.

Parallellt engagerade sig Bertil för den internationella revisionens utveckling, först som ordförande i International Federations of Accountants IFAC´s etikkommitté och sedan som President under 1990-92 för hela IFAC, en organisation som företräder närmare 3 miljoner ”accountants” i 130 länder. Hans internationella engagemang gav honom och vår svenska firma en stark ställning inom först Coopers & Lybrand och sedan PwC under de år revisionsbranschen omvandlades från fristående nationella byråer till väl strukturerade nätverk med ett integrerat internationellt tjänsteutbud

Öhrlings framgångar byggde på ett starkt engagemang från en ständigt växande krets av delägare. Bertil´s förmåga att inspirera alla att hängivet arbeta mot gemensamma mål var unik. Även när antalet delägare passerade 200 var sammanhållningen och trivseln som i den starkaste av familjer. Bertil´s egenskaper var många. Han var visionär och modig. Han kombinerade djup yrkeskompetens med insikt i företagens affärer och var kreativt lösningsorienterad. I förhandlingar kastade han sällan in handduken utan nådde oftast sina mål genom norrländsk envishet och förmåga att hitta nya lösningar. Hur stora utmaningar han själv hade att hantera var han alltid tillgänglig för den som behövde hans tid, vare sig klient eller medarbetare. Bertil levde med sitt yrke dygnet runt och kunde göra så genom en aldrig sinande stöttning från Mariette. Naturmänniska som han var, fann han avkoppling i Stockholms skärgård, i fjällvärlden och under senare år vid Medelhavet.

Vi som fick förmånen att på nära håll vara med på Bertils fantastiska resa inom svensk och internationell revision är honom evigt tacksam. Han förde revisorsrollen till nya nivåer!

Göran Tidström
Ingvar Pramhäll
Peter Clemedtson
Peter Nyllinge

Bertil Edlund 1933-2021

Vår mångårige kollega och vän Bertil Edlund, Sollentuna, har lämnat oss.

Bertils liv var inte som alla andras – han var unik.
Under en stor del av sitt yrkesverksamma liv som auktoriserad revisor och ordförande i Öhrlings PwC utvecklades Bertil till en framstående storbolagsrevisor och en nestor i revisionsbranschen. Även om vi var många som tillsammans med Bertil medverkade till att bygga upp Sveriges kanske mest framgångsrika revisionsbyrå, var Bertil primus motor i denna utveckling.

Bertil hade vinnarskalle. Det var viktigt att man lyckades med vad man föresatt sig och vad som förväntades av en. Ribban sattes högt. Han utgick från att partners och medarbetare hade samma inställning som han själv i dessa frågor. Bertil hade kompetens, kraftfullhet, klarsynthet, enorm viljestyrka och god människokännedom. Han hade syn och näsa för människors egenheter och intressen och använde dessa egenskaper till vad han ville åstadkomma.

Vi har som revisorskollegor följt Bertil under flera år och vi minns de årliga partnerstämmorna. Dråpliga händelser då Bertil uppenbarade sig i en rolig huvudbonad, vilket han gjorde ofta, eller sjöng – we are all the winners. Många långa och ibland svårbegripliga tal och diffusa förklaringar till hur ersättningar till partners beräknats. Trots enstaka invändningar godkändes som regel framlagda förslag. Bertils karisma firade triumfer också i dessa sammanhang.
Många av oss var med i Washington 1992 då Bertil avgick som IFAC President. Vi var stolta. Det var uppenbart att Bertil lyckats väl i sitt uppdrag som President i IFAC.
Bertil tycktes arbeta nästan alltid. Hur han skapade tillfälle att umgås med sin älskade familj och sina vänner är inte lätt att inse.
Bertil betydde mycket för oss partners genom att vi fick ta del av det framgångsföretag han och andra skapade. Inte minst uppskattades Bertils omtänksamhet, oberoende av var vi fanns i landet. Var det någon som hade problem släppte Bertil allt och ställde upp med diskussion och åtgärd såväl professionella som privata. Ett varmt hjärta fanns i denne man från Norrland.

Efter pensioneringen skapade Bertil förutsättningar för främjandet av en nystartad kamratförening och blev dess förste ordförande. Föreningen PPF, vars ändamål är att tillvarata gemensamma intressen, att utveckla kamratskap och social trivsel är ett fint sätt att bibehålla en god kontakt gamla kollegor emellan.
Tack Bertil! Vi kommer att alltid att minnas Dig som den kraftfulle, charmige och briljante person Du var.
Våra varmaste tankar går till Mariette och barnen Carin, Lars och Malin med familjer.

Vännerna i Past Partner Föreningen (PwC) genom
Vivi-Anne Åsell