Till minne av Bertil Edlund

1933 - 2021

Bertil-round

Bertil kom under sin 42-åriga gärning, varav 20 år som ordförande i Öhrlings PwC, att prägla revisionsbranschens utveckling i Sverige. Efter studier på Handelshögskolan i Stockholm där han som amanuens knöt många av sina framtida kontakter i näringslivet blev Öhrlings hans livsgärning. Under hans tid växte vårt företag från 37 medarbetare till över 3.000.

Efter att byrån under 70-talet gjort ett antal mindre förvärv och nått en kritisk storlek, följde en period av exceptionell tillväxt. Öhrlings med Bertil som den främste portalfiguren etablerade sig som ledande börsföretagsrevisorer och inom den då stora statliga företagssektorn. Särskilt betydelsefulla var uppdragen i Handelsbanken, Industrivärden, SCA och JM. Bertil Edlund tog initiativ till den sammanslagning mellan Öhrlings och Reveko som definitivt förde byrån till tätpositionen i branschen och som ritade om kartan för den svenska revisionsbranschen.

Näringslivets förtroende för Bertil var genuint. Hans insatser för företag i kris var många, däribland de stora industrikriserna på 70- och 80-talen men också några av tidens mest spektakulära som Fermenta och Nobel.

Tidigt bestämde sig Bertil för att engagera sig i Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och arbetet för professionen. Han blev föreningens ordförande 1978-80. Han var drivande i bildandet av Redovisningsrådet varigenom företag och användare blev delaktiga i normbildningen inom redovisningen. Han engagerade sig tidigt för börsens funktion liksom i utvecklingen av god styrelse sed och var mångårig ledamot av Näringslivets Börskommitté, Aktiemarknadsnämnden och Ingenjörsvetenskapsakademin.

Parallellt engagerade sig Bertil för den internationella revisionens utveckling, först som ordförande i International Federations of Accountants IFAC´s etikkommitté och sedan som President under 1990-92 för hela IFAC, en organisation som företräder närmare 3 miljoner ”accountants” i 130 länder. Hans internationella engagemang gav honom och den svenska verksamheten en stark ställning inom först Coopers & Lybrand och sedan PwC under de år revisionsbranschen omvandlades från fristående nationella byråer till väl strukturerade nätverk med ett integrerat internationellt tjänsteutbud.

Revisonsbyråns framgångar byggde på ett starkt engagemang från en ständigt växande krets av delägare. Bertil´s förmåga att inspirera alla att hängivet arbeta mot gemensamma mål var unik. Bertil´s egenskaper var många. Han var visionär och modig. Han kombinerade djup yrkeskompetens med insikt i företagens affärer och var lösningsorienterad. Bertil var alltid tillgänglig för den som behövde hans tid, vare sig det gällde klienter eller medarbetare. Bertil Edlund förde revisorsrollen till nya nivåer!